Algemene voorwaarden

Artikel 1. Identiteit
Naam: Paardencentrum Moerbeek
Telefoon:026-7854242 / 06-21215006
e-mail: [email protected]
Website: www.paardencentrummoerbeek.nl
KvKnr. 37131536

Artikel 2. Algemeen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoophandeling tussen Paardencentrum Moerbeek, hierna te noemen: “Verkoper”, en een wederpartij, hierna te noemen “Consument”.
  2. Consument dient met deze leveringsvoorwaarden akkoord te gaan alvorens een bestelling te plaatsen.

Artikel 3. Belangrijkste kenmerken van de producten

  1. Verzorgingscosmetica op basis van paardenmelk
  2. Gevriesdroogde paardenmelk-poeder.

Artikel 4. Prijzen
Alle genoemde prijzen op deze website zijn inclusief BTW. Type- en invoerfouten voorbehouden. Wij factureren de prijs die op het moment van uw bestelling actueel is. Aan het feit dat u op een eerder of later tijdstip een lagere prijs heeft gezien, kunt u geen rechten ontlenen.

Artikel 5. Betalen

  1. Contant bij afhalen bestelling.
  2. Vooruitbetaling per bank, inclusief verzendkosten.

Artikel 6. Afleveradres
Als afleveradres hanteren wij het adres wat u opgegeven heeft. Als u uw bestelling op een ander adres geleverd wilt hebben, dient u dit uitdrukkelijk bij uw bestelling te vermelden.

Artikel 7. Levering
Alle producten zijn uitvoorraad leverbaar, tenzij er een levertijd bij vermeldt staat. Echter deze levertijd is een indicatie en om die reden kunnen daaraan geen rechten ontleend worden. Mocht daardoor een product niet direct geleverd kunnen worden, dan leveren wij in principe de rest van uw bestelling uit en sturen het ontbrekende artikel zo spoedig mogelijk na.

Artikel 8. Nalevering
Indien wij een product van uw bestelling na moeten leveren, berekenen wij uiteraard geen extra verzendkosten. Aan toezeggingen met betrekking tot de termijn waarop wij een product denken te kunnen leveren, kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 9. Kosten aflevering
Verzendkosten bij vooruitbetaling per bank: € 7,50*, bestelling wordt per pakketdienst bij u thuisbezorgt.
*: prijswijzigingen voorbehouden.

Artikel 10. Herroepingrecht

  1. De consument heeft het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van het product de koop zonder toelichting te annuleren. Dit met uitzondering van de verse/ingevroren paardenmelk en de gevriesdroogde paardenmelkpoeder producten. Bij annulering moet de consument het ongebruikte gekochte terugzenden. De consument wordt alleen verplicht tot het betalen van de kosten van het terugzenden. Als de consument de koopprijs al heeft betaald, wordt de koopprijs binnen dertig dagen na de annulering terugbetaald.
  2. Ondanks onze zorgvuldige werkwijze, zijn inpakfouten onvermijdelijk. Wij verzoeken u om deze binnen 1 dag na bezorging telefonisch of per e-mail aan ons te melden. Wij behouden ons het recht voor om uw melding aan de hand van het gewicht van het pakket en de interne controleformulieren te verifiëren. Wij zorgen er voor dat u het ontbrekende product binnen 3 werkdagen toegestuurd krijgt of dat er een afspraak gemaakt wordt om het niet bestelde product om te ruilen.
  3. Wij nemen alleen ongebruikte producten, in de originele verpakking, terug.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
Paardenmelk voldoet aan de door de overheid gestelde eisen: de kwaliteit van de paardenmelk, c.q. – poeder wordt door ons gegarandeerd, mits deze door de gebruiker is verkregen in de originele ongeopende verpakking. Wij kunnen echter bepaalde resultaten niet garanderen, omdat allerlei factoren, die wij niet kunnen beïnvloeden of waarover wij geen controle kunnen uitoefenen een rol kunnen spelen. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor het uitblijven van de verwachte resultaten en/of schade of andere nadelige gevolgen, welke direct of indirect voortvloeien uit het gebruik en de toepassing van onze paardenmelk, c.q. -poeder. Ook voor schade als gevolg van bederf of niet naar behoren meer functioneren van door ons geleverde paardenmelk, c.q. -poeder, als gevolg van het niet op de juiste wijze opvolgen van bijgevoegde instructies of anderszins handelen of nalaten, dat de werkzaamheid of de houdbaarheid van de paardenmelk, c.q. -poeder negatief beïnvloedt, zijn wij niet aansprakelijk. Eventuele aansprakelijkheid voor schade, ontstaan door een bewezen gebrekkig of ondeugdelijk zijn van door ons geleverde paardenmelk,c.q. -poeder, beperkt zich tot maximaal het aankoopbedrag van de paardenmelk, c.q. -poeder.

Artikel 12. Klachten, geschillen en toepasselijk recht
Mocht u ondanks ons zorgvuldig handelen klachten hebben over de producten, of over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u deze klachten schriftelijk of per e-mail aan ons kenbaar te maken. Wij zullen er alles aan doen om met u tot een passende oplossing te komen. Mochten wij niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wijzen wij u op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan een bevoegde rechter in uw kanton of arrondissement. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Overmacht
Paardencentrum Moerbeek heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de consument mee te delen en zulks zonder dat Paardencentrum Moerbeek gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Paardencentrum Moerbeek kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.